Leiris & Co. Picasso, Masson, Miró, Giacometti, Lam, Bacon… [Centre Pompidou-Metz]+

Leiris & Co. Picasso, Masson, Miró, Giacometti, Lam, Bacon… [Centre Pompidou-Metz]